Home PageSklepRegulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Bagsi  Wiktoria  Saradżiszwili, działającym pod adresem: www.sklep.bagsi.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)   Sprzedawcy – rozumie się przez to Bagsi Wiktoria Saradżiszwili z siedzibą w Siekierkach Wielkich  przy ul. Sosnowej 12 (62-025), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 001025593/2015, NIP 7791253556, REGON 361927119,

b)   Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c)   Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bagsi.pl,

d)   Towarze lub Towarach – rozumie się przez to torebki oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,

e)   Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich

f)   Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z  innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również  inny operator publiczny,

g)   Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

h)   Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.   Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4.   Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

6.   Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II.   Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.    Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

a)   posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

b)    nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika  Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2.    Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po  wykonaniu następujących czynności:

a)    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza  rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w  szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia
przez Klienta loginu oraz hasła),

b)    dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na  adres mailowy Klienta.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym  Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.  Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji  danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu  składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru  prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie  zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”.

4.    Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5.    Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

III.   Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1.    Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o  zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest dowodem sprzedaży.

6.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV.   Zasady płatności

1.   Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)   gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę, za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b)   przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c)   kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.

2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

77 1090 1476 0000 0001 3091 8351

Bagsi Wiktoria Saradżiszwili

ul. Sosnowa 12

62-025 Siekierki Wielkie

3.   Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

4.   Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

V.   Dostawa zamówionego Towaru

1.   Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki pocztowej za pośrednictwem Dostawcy, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2.   Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych:

a)   od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b)   od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4.   Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5.   Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta u Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VI.   Zwrot zakupionego Towaru

1.   Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3.   Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

4.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:

a.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnego zamówienia konsumenta i na jego potrzeby;

c.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5.   W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6.   Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

VII.   Reklamacja Towaru

1.   Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a)   przesłane na adres:

Sklep internetowy Bagsi

ul. Sosnowa 12

62-065 Siekierki Wielkie

lub

b)   przesłane na adres e-mail: bagsi@bagsi.pl

2.   Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

3.   Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

5.   Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w

zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji >.

VIII.   Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez          Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia                      29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze                reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.                        Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu        rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 3. Administratorem  Twoich danych osobowych  przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Bagsi Wiktoria Saradżiszwili, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-025 Siekierki Wielkie, ul. Sosnowa 12 i e-mail: bagsi@bagsi.pl lub telefonując pod numer: +48 509 408 061.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa sprzedaży pomiędzy Tobą jako kupującym a Administratorem jako sprzedawcą, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek złożenia zgodnych oświadczeń woli przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. od dnia zawarcia Umowy maksymalnie przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z zawartą Umową.
 8. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania przesyłek (poczta, firmy kurierskie) i operatorom płatności, oraz innym dostawcom usług ,uczestniczącym w realizacji umowy
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IX.  Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a)   pocztą pod adresem:

Sklep Internetowy Bagsi

ul. Sosnowa 12

62-065 Siekierki Wielkie

b)    telefonicznie pod numerem telefonu: 509-408-061

c)    za pośrednictwem e-mail: bagsi@bagsi.pl.

X.   Postanowienia końcowe

1.   We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.